NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către DONA LOGISTICĂ S.A.

 

 

Stimate partener,

Având în vedere faptul că între Grupul DONA[1] și dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră se derulează relații contractuale, dorim să vă informăm, conform prevederilor legale în vigoare, cu privire la faptul că:

 

DONA LOGISTICĂ S.A, cu sediul social în Chitila, strada Padurii, nr. 4, Ilfov, având adresa de corespondență în Chitila, strada Padurii, nr. 4, Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J23/483/2019, cod unic de înregistrare RO33358111, având contul nr.  RO36BRDE441SV20553224410 deschis la BRD, reprezentată de ___________, în calitate de ____________, denumită în continuare „DONA”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018  privind măsurile de punere în aplicare a  Regulamentului 2016/679.

În acest sens, menționăm că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor în cadrul DONA sunt:

Adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro | Telefon: 0731 799 097 | Adresa: Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, București.

 1. DEFINIȚII
 • Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • Persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Pentru mai multe definiții, a se avea în vedere art. 4 din RGPD, precum și art. 2 din Legea 190/2018.
 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră personale, prelucrate de DONA,  în funcție de rolul dumneavoastră în relația cu acest operator de date, sunt:

 • Date personale de identificare: nume, prenume, semnătură;
 • Date personale de contact: adresă de email și număr de telefon;
 • Date cu caracter personal privind profesia:  poziția/funcția ocupată;
 • Date colectate din supravegherea video și control acces a căilor de acces în spațiile operatorului ori din interior (dacă este cazul).

 

 1. SURSA DATELOR

Precizăm că DONA a obținut și/sau obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră sau, în anumite cazuri, direct de la dumneavoastră. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment.

 

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

4.1. Scop:

 • Pentru negocierea, încheierea și executarea în mod corespunzător a contractului încheiat cu dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră;
 • Pentru a răspunde solicitărilor transmise de dumneavoastră în baza drepturilor pe care le aveţi conform legii în legătură cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4.2. Temei juridic:

 • potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are la bază interesul legitim al DONA de a încheia contracte si este necesară pentru și în legătură cu exercitarea drepturilor care rezultă din aceste contracte, respectiv executarea contractelor încheiate cu angajatorul dumneavoastră.
 • art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri privind cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are la baza obligația legală a DONA de a îndeplini obligațiile ce ii revin din contractele încheiate și de a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

 

 1. DURATA PRELUCRĂRII

În ceea ce privește durata, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ. Astfel, datele cu caracter personal vor fi stocate pe întreaga durată a existenței relațiilor contractuale dintre DONA și dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră, respectiv timp de 3 ani de la data încetării relațiilor contractuale dintre DONA și dumneavoastră/angajatorul dumneavoastră .

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de DONA către următoarele categorii de destinatari:

 1. departamentele interne și cele externalizate competente din cadrul DONA (conform procedurilor interne);
 2. organelor de cercetare penală competente, instanțelor ori autorităților publice competente, în cazurile și condițiile strict prevăzute de lege;
 3. dumneavoastră, la cerere.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de DONA nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 1. DREPTURI
 • Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:
 1. Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
 2. Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD (de ex., în cazul în care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea etc.) puteți obține ștergerea de catre DONA a respectivelor date.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD (de ex., în cazul în care contestați exactitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.), puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, limitându-se la a le stoca, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege (în situațiile în care prelucrarea se impune pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru). În cazul în care vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării, DONA vă informează înainte de ridicarea acestei restricții.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD (anume numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de DONA prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care să poată fi citit automat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 6. Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevăzute de art. 21 din RGPD (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al DONA). Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 7. Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către DONA, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă sau la instanța competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Pentru exercitarea drepturilor menționate la art. 7.1. lit. a)-f), vă puteți adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate în partea introductivă a o lună de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar în vederea înlăturării îndoielilor cu privire la identitatea persoanei care formulează cererea, vor fi solicitate de către DONA documente/informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

 

 

 

Vă mulțumim pentru încredere,

DONA LOGISTICĂ S.A.

[1] Grupul DONA cuprinde societățile: S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., DONA Marketing Grup S.R.L., DONA Logistică S.A., DONA Cargo S.R.L. și Sanvero Healthcare S.R.L.